ใส่ลายน้ำให้ PDF ออนไลน์

เพิ่มรูป ข้อความลายน้ำใส่เอกสาร PDF

อัพโหลดไฟล์ PDF

ไฟล์ส่วนตัว. ลบโดยอัตโนมัติหลัง 2 ชั่วโมง.
ใช้บริการฟรีสำหรับเอกสารถึง 200 หน้าหรือ 50 MB and 3 tasks per hour.

วิธีใส่ลายน้ำหน้า PDF ออนไลน์ฟรี


Below we show how to add text watermark to PDF documents online, for free. Works on all desktop platforms including Mac.

Step 1: Select your PDF document

อัพโหลดไฟล์ของคุณ

ไฟล์ถูกอัพโหลดผ่านการเชื่อมต่อด้วยรหัสลับ. ไฟล์ปลอดภัย. หลังจากผ่านกระบวนการแล้ว จะถูกลบถาวร.

หรือคุณไม่ต้องการอัพโหลดไฟล์และทำงานออฟไลน์แทน
Try Sejda Desktop. ฟีเจอร์เดียวกับบริการออนไลน์ และไฟล์จะไม่ออกจากคอมพิวเตอร์คุณเลย.

กด 'อัพโหลด' และเลือกไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ.

คุณสามารถลากและวางลงบนหน้าได้เช่นกัน.

Dropbox หรือ ไฟล์ Google Drive

คุณสามารถเลือกไฟล์ PDF จาก Dropbox หรือ Google Drive ได้ด้วย.

ขยายตัวเลือก 'อัพโหลด' และเลือกไฟล์ของคุณ.

Step 2: Add Text Watermark

Click the 'Add Text' button at the top of the PDF page. You should see a text watermark being added.

Click on it to edit the text. Type 'Draft' or 'Classified' to try it out.

Step 3: Change text size, rotation and location on page

Click and drag the text watermark to change the location on the PDF page
Drag the rotation handle to rotate the text watermark.

Click and drag the resize handles found on the sides to change font size.

Step 4: Change text color, transparency and font family

Click on the text watermark to reveal its associated menu.

One can change the transparency of the watermark, making the text more or less opaque.
Watermark text color can also be configured, together with the font used for the text.

Ready to add text watermark to your PDF file? Let's go!

Add Text Watermark to PDF online free

We describe below how to add image as watermark to PDF documents online, for free.

Step 2: Add Image Watermark

Click the 'Add Image' button and select the image file to use as PDF watermark. Most popular image formats are all supported: JPG, JPEG, GIF, PNG, SVG.

Step 3: Rotate, resize or change position on page

Click and drag the image watermark to change the position on the PDF page.
Drag the rotation handle to rotate the text watermark.
Drag the resize handles found on the image sides to resize the image.

Step 4: Change transparency

Click on the image watermark to reveal the associated menu.
From the associated menu change the opacity of the watermark.

Ready to add image watermark to your PDF file? Let's go!

Add Image Watermark to PDF online free